Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού online αγοράς εισιτηρίου


1- Διοργανώτρια

Η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (εφεξής η διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στη Ζηρίδη 10 στο Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο προώθησης της online πώλησης εισιτηρίου, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ενέργεια) όπου ο κάθε συμμετέχων κατόπιν αγοράς οποιουδήποτε εισιτηρίου για αγώνα της διοργανώτριας μέσω του www.pao.gr, Viva.gr, της Mobile εφαρμογής Viva Wallet ή μέσω εξουσιοδοτημένου δικτύου Συνεργατών της για την πώληση υπηρεσιών της VIVA, θα μπαίνει στην κλήρωση για τις 20 κάρτες διαρκείας της διοργανώτριας για την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017.

2 - Διάρκεια

Η διάρκεια της ενέργειας καθορίζεται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 31 Μαΐου 2016, με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή σύντμησης της διάρκειάς της.

3 - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
- έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
- να είναι κάτοχοι κάρτας φιλάθλου
- να διαθέτουν ΑΜΚΑ
- να πληρούν τις προϋποθέσεις του αθλητικού νομού ως θα ισχύει κατά την διενέργεια της κλήρωσης ώστε να δύνανται να γίνουν κάτοχοι Κάρτας Διαρκείας.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού.

Η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4 - Η διαδικασία της ενέργειας (η συμμετοχή, κλήρωση, και η ανάδειξη των νικητών)

Η αυτόματη συμμετοχή στην ενέργεια πραγματοποιείται από πελάτες που έχουν ολοκληρώσει αγορά οποιουδήποτε εισιτηρίου για αγώνα της διοργανώτριας μέσα από το www.pao.gr, Viva.gr ,το Viva Wallet ή μέσω εξουσιοδοτημένου δικτύου Συνεργατών της για την πώληση υπηρεσιών της VIVA καθ΄λο το διάστημα διάρκειας της ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

Κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά αυτομάτως δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές με βάση τις αγορές υπηρεσιών που πραγματοποιεί καθ΄ όλο το διάστημα διάρκειας της ενέργειας. Ο αριθμός αγορών που πραγματοποιεί αντιστοιχεί και στον αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω.

Κάθε ημέρα το VIVA θα συλλέγει τα emails & τα ονόματα όσων έχουν αγοράσει ένα ή περισσότερα εισιτήρια για τους αγώνες της ΠΑΕ ΠΑΟ για λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας για τους σκοπούς διεξαγωγής διαγωνισμού τα οποία θα προωθεί στη διοργανώτρια εταιρεία και αυτή θα διεξάγει την μεγάλη κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενέργεια, την 25 Ιουνίου 2016. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι νικητές και είκοσι επιλαχόντες. Οι είκοσι νικητές θα κερδίσουν από μια κάρτα διαρκείας για την επόμενη σεζόν της διοργανώτριας 2016 – 2017.

Η κλήρωση για την απονομή των δώρων θα διεξαχθεί με αδιάβλητο τρόπο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία θα εξασφαλίσουν το τυχαίο της επιλογής κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών στα γραφεία της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» (Ζηρίδη 10, Μαρούσι), παρουσία της Δικηγόρου Αθηνών κας Αικατερίνη Α. Τάσση, Δικηγορική Εταιρεία Καραγεωργίου & Συνεργάτες, κατοίκου Αθηνών (Ακαδημίας, 34). Κάθε τυχερός κερδίζει από μία και μόνο κάρτα Διαρκείας. Σε περίπτωση όπου το ίδιο πρόσωπο κληρωθεί περισσότερες φορές θα έχει δικαίωμα απόκτησης μόνο μίας Κάρτας Διαρκείας. Οι λοιπές κληρωθείσες υπέρ του ανωτέρω προσώπου Κάρτες Διαρκείας θα δίδονται σε επιλαχόντες.

5 - Έπαθλα

Τα έπαθλα είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα. Το έπαθλο είναι: Είκοσι (20) κάρτες διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο της ΠΑΕ ΠΑΟ 2016 - 2017

6 - Διαχείριση της παράδοσης του επάθλου

Με την ανάδειξη των νικητών, η διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και μέσω τηλεφώνου προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το δώρο τους. Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής του. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντηση του στο email που θα του αποστείλει η διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παραγράφου 3 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή των δώρων, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το Νικητή.

7 - Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς την διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνεργάζεται για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από την διοργανώτρια ως αναγκαίο βάσει της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας (πχ Κάρτα Φιλάθλου, ΑΜΚΑ) Η διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή τους ως νικητές. Το Ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθεί στο site www.pao.gr

- η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) και ο αριθμός τηλεφώνου για να αποσταλούν στους νικητές αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής των επάθλων. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοργανώτρια και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της διοργανώτριας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

- το ΑΜΚΑ για την πιστοποίηση της ικανότητας του νικητή για την παραλαβή του δώρου του

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την διοργανώτρια με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμά του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την διοργανώτρια σε τρίτους

β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο αποστέλλοντας email στο paoinfo@pao.gr

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στις 26/06/2015 μέσω της σελίδας www.pao.gr

8 - Λοιποί όροι

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας, στην ματαίωση αυτού για οποιοδήποτε λόγο καθώς και την τροποποίηση των δώρων.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα έπαθλα ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Με την απονομή του δώρου στον Νικητή, η διοργανώτρια απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης επί αυτού και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελάττωμα των δώρων που θα παραλάβουν οι Νικητές. Επίσης η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Νικητή.

Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των επάθλων που απονεμήθηκαν. Γίνεται δεκτό ότι η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που υπάρξει ματαίωση ή αναβολή παροχής των δώρων για λόγους που αποδεδειγμένα είναι εκτός του δικού της ελέγχου. Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της VIVA για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παιχνίδι αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής, οι οποίοι ευρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Α.Ε. www.pao.gr, στο www.viva.gr και στο Viva Wallet